โรงเรียนนานาชาติ ทีซีอี พยายามอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการแบบองค์รวมของนักเรียนแต่ละคนผ่านการวางแผนการศึกษารายบุคคล ทักษะชีวิตเป็นองค์ประกอบสำคัญในหลักสูตร ในบริบทนี้เองที่นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของเราถูกนำมาใช้ภายในโรงเรียนของเรา นโยบายนี้พยายามที่จะกำหนดหลักการที่กระบวนการด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้รักษา และประเมินผลโดยชุมชนโรงเรียนทั้งหมดได้

ลักษณะนิสัยของโรงเรียนนานาชาติ TCE

จิตวิญญาณที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรงเรียนถูกห่อหุ้มไว้ในคำขวัญ "อนาคตที่ดีกว่าเริ่มต้นที่นี่" ในฐานะครู-อาจารย์ เราตระหนักดีถึงการสนับสนุนนักเรียนให้บรรลุความสามารถที่ดีที่สุด เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนพิเศษ เราเข้าใจดีว่าทั้งนักเรียนและครู-อาจารย์จำเป็นต้องพากเพียรเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนประสบความสำเร็จ

จุดมุ่งหมายของนโยบาย

  • ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการในที่ทำงาน
  • เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและพนักงานทุกคนในโรงเรียน
  • เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อื่นที่อาจอยู่ในสถานที่ทำงาน รวมทั้งลูกค้า ผู้มาเยี่ยมเยียน และประชาชนทั่วไป
  • เพื่อสรุปขั้นตอนและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในโรงเรียนของเรา

โรคระบาด โควิด-19

  • TCE ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของ Covid-19
  • โรงเรียนได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยกรมอนามัยและปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด
  • ทางโรงเรียนมีมาตรการ Social distancing เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย
  • นักเรียนจะต้องอ่านอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าโรงเรียน
  • ทางโรงเรียนมีเจลล้างมือสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่เข้าโรงเรียน นอกจากนี้ยังใช้เป็นประจำในช่วงวันที่เรียน
  • โรงเรียนนานาชาติ TCE จะขอให้ผู้ปกครองไปรับเด็กหากป่วยในระหว่างวัน (เช่น ปวดหัว มีไข้ หรือไอ)

โปรดทราบ:

โรงเรียนนานาชาติ TCE ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและ/หรือแก้ไขกำหนดการหรือขั้นตอนเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำขอของรัฐบาลไทย

Pin It